Тема: "Интелигентни информационни системи в биоинформатиката: семантично интегриране, анализ и класификация на биомедицински данни"

Автор: Илиян Недков Михайлов

Факултет по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент Охридски", септември 2021