Софтуерни продукти

1. Многослойно уеб приложение за обмен на данни от Международно Досие на Пациент(IPS) по openEHR спецификация в съответствие с Fpr CEN 17 269:2019 и Fpr CEN/TS 17288. Демонстрира приложение на семантична оперативна съвместимост, посредством референтен информационен модел, изграден от архетипи.


2. Многослойно уеб приложение за издаване на Бързо известие на заразно болен с инфекциозно заболяване (вкл. COVID-19) по НАРЕДБА №21 от 18 юли 2005г.(изм. и доп. ДВ. бр. 5 от 15 Януари 2019г.) за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.


3. Софтуерно приложение ИТУП Медик, което съхранява клинични данни за изпълнение на дейности по клинични пътеки. Приложението позволява извършване на различни справки и анализи върху тях. Софтуерният продукт позволява търсене по различни атрибути (характеристики), анализи и графично представяне на резултатите.


4. Прототип (уеб приложение) за генериране на данни за електронна рецепта по изискванията на eHDSI (eHealth Digital Service Infrastructure) за трансграничен обмен на електронни рецепти в ЕС.

Компютърни модели

1. Компютърни модели на клинични данни от изпълнение на Задача 1 (Zadacha1.rar)

2. Компютърни модели на клинични данни от по изпълнение на Задача 2 (Zadacha2.rar)

3. Компютърни модели на клинични данни от по изпълнение по изпълнение на Задача 3 (Zadacha3.rar)

Модел на Международно досие на пациент (IPS) по стандарта ISO 27269 / EN 17269 (ISO 13606 valid IPS instance)

Съдържа EN 13606 XML schema, архетип и примерна XML инстанция на IPS, валидирани за обмен на данни по стандарта EN 13606

Ресурси в GitHub