Защитена дипломна работа в Магистърска програма "Био- и медицинска информатика" към ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски"

Тема: "Управление на медицински данни от българското здравеопазване по openEHR спецификация"

Автор: Симеон Симеонов Абанос
Факултетен номер: 25779
Научен ръководител: Проф д-р Евгений Кръстев

Дипломна работа: Линк
Презентация: Линк
Видео: Линк

Модул на семантична оперативна съвместимост на компоненти на системите за електронно здравеопазване и осигурява намиране на комплексни решения в електронното здравеопазване

Многослоен уеб-базиран софтуер с клиентска част, преобразуваща автоматично входни данни от българското здравеопазване към openEHR спецификация

Прототип на многослоен уеб-базиран софтуер

Защитена дипломна работа в Магистърска програма "Био- и медицинска информатика" към ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски"

Тема: "Компютърно моделиране и управление на електронен здравен запис за лекарствена терапия /електронна рецепта/ по openEHR спецификация"

Автор: Петко Валентинов Ковачев
Факултетен номер: 22808
Научен ръководител: Проф д-р Евгений Кръстев

Дипломна работа: Линк
Презентация: Линк
Видео: Линк

Модул на семантична оперативна съвместимост на компоненти на системите за електронно здравеопазване и осигурява намиране на комплексни решения в електронното здравеопазване

Модул на семантична оперативна съвместимост на компоненти на системите за електронно здравеопазване и осигурява намиране на комплексни решения в електронното здравеопазване

Прототип на Информационна система за създаване на ЕЗЗ тип електронна рецепта